Hóa học 10

Hóa học 10

 • ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 23-24

  17-04-2024 // 116 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 23-24 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 KHỐI 10

  21-03-2024 // 138 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 KHỐI 10 nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 10 23 - 24

  03-01-2024 // 186 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 10 23- 24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 - HÓA 10 23- 24 PCT

  19-12-2023 // 260 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 - HÓA 10 23- 24 PCT nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 23-24

  12-12-2023 // 338 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 HÓA 10 23-24 VÀ ĐÁP ÁN

  05-11-2023 // 324 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 HÓA 10 23-24 VÀ ĐÁP ÁN nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 HÓA 10 23-24

  04-11-2023 // 218 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 HÓA 10 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →