Môn Hóa khối 11

Môn Hóa khối 11

 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 HÓA 11 23-24 VÀ ĐÁP ÁN

  10-05-2024 // 97 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 11 23- 24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ ÔN CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 11 23-24

  22-04-2024 // 196 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ ÔN CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 11 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN HÓA 11 23 - 24

  04-01-2024 // 230 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 11 23- 24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 HÓA 11 PCT NĂM 23-24

  17-12-2023 // 335 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 HÓA 11 NĂM 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 HÓA 11 NĂM 23-24

  16-12-2023 // 284 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 HÓA 11 NĂM 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 MÔN HÓA 11 23 - 24

  09-11-2023 // 297 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 MÔN HÓA 11 23 - 24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →

 • 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN HOÁ LỚP 11 23-24

  29-10-2023 // 326 lượt xem

  Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần 10 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN HOÁ LỚP 11 23-24 nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

  Chi tiết →