Giới thiệu về câu lạc bộ NTIC

Giới thiệu về sự hình thành câu lạc bộ NTIC