ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này

Ngày đăng: 29-06-2023

10,970 lượt xem

Hóa Học – mã đề 201

41.C 42.C 43.A 44.D 45.A 46.A 47.D 48.B 49.A 50.C
51.A 52.D 53.C 54.C 55.A 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.A 67.A 68.B 69.A 70.C
71.B 72.C 73.C 74.D 75.D 76.C 77.D 78.A 79.C 80.D
 

Hóa Học – mã đề 202

41.A 42.D 43.C 44.D 45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.C 53.B 54.D 55.D 56.A 57.D 58.B 59.C 60.A
61.C 62.A 63.C 64.D 65.C 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.D 72.A 73.C 74.B 75.A 76.B 77.B 78.C 79.A 80.C

Hóa Học – mã đề 203

41.A 42.B 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.C 49.B 50.D
51.B 52.A 53.B 54.C 55.D 56.A 57.B 58.C 59.C 60.B
61.C 62.B 63.D 64.C 65.B 66.C 67.C 68.D 69.C 70.D
71.D 72.C 73.D 74.C 75.D 76.D 77.D 78.C 79.D 80.B
 

Hóa Học – mã đề 204

41.A 42.C 43.C 44.A 45.B 46.B 47.D 48.A 49.B 50.B
51.B 52.D 53.A 54.C 55.B 56.A 57.B 58.C 59.C 60.D
61.B 62.A 63.B 64.C 65.D 66.B 67.C 68.C 69.D 70.A
71.A 72.D 73.C 74.A 75.D 76.A 77.A 78.C 79.D 80.C
 

Hóa Học – mã đề 205

41.A 42.D 43.C 44.B 45.B 46.C 47.C 48.D 49.D 50.C
51.A 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.A 58.C 59.D 60.D
61.D 62.A 63.A 64.B 65.B 66.A 67.C 68.A 69.D 70.C
71.B 72.B 73.D 74.C 75.B 76.B 77.B 78.C 79.D 80.C
 

Hóa Học – mã đề 206

41.D 42.A 43.A 44.C 45.C 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.A 52.B 53.A 54.C 55.B 56.B 57.C 58.A 59.A 60.C
61.C 62.D 63.C 64.C 65.D 66.D 67.A 68.C 69.C 70.D
71.B 72.B 73.D 74.B 75.A 76.B 77.B 78.D 79.D 80.C
 

Hóa Học – mã đề 207

41.D 42.A 43.A 44.C 45.D 46.B 47.D 48.B 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.B 57.A 58.D 59.C 60.B
61.B 62.B 63.A 64.C 65.C 66.D 67.A 68.A 69.C 70.B
71.C 72.C 73.A 74.C 75.D 76.B 77.C 78.B 79.C 80.D
 

Hóa Học – mã đề 208

41.A 42.B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B
51.A 52.A 53.A 54.B 55.B 56.C 57.D 58.A 59.D 60.B
61.B 62.A 63.D 64.D 65.B 66.C 67.D 68.D 69.A 70.D
71.B 72.D 73.A 74.D 75.B 76.B 77.D 78.A 79.D 80.A
 

Hóa Học – mã đề 209

41.A 42.D 43.C 44.B 45.B 46.C 47.D 48.C 49.C 50.B
51.A 52.C 53.C 54.D 55.B 56.D 57.B 58.D 59.A 60.C
61.A 62.C 63.B 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.D 70.C
71.C 72.B 73.D 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C

Hóa Học – mã đề 210

41.B 42.A 43.A 44.A 45.B 46.C 47.A 48.C 49.C 50.C
51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.C 57.D 58.A 59.A 60.C
61.D 62.A 63.B 64.B 65.A 66.B 67.B 68.C 69.D 70.D
71.D 72.C 73.C 74.B 75.D 76.B 77.B 78.C 79.C 80.A
 

Hóa Học – mã đề 211

41.A 42.A 43.D 44.C 45.C 46.B 47.C 48.C 49.C 50.D
51.A 52.A 53.A 54.D 55.D 56.A 57.A 58.D 59.C 60.C
61.C 62.B 63.A 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.A 70.D
71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.C 79.D 80.D

Hóa Học – mã đề 212

41.D 42.B 43.C 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.D 50.B
51.C 52.D 53.C 54.B 55.C 56.C 57.C 58.A 59.A 60.B
61.B 62.A 63.B 64.C 65.B 66.B 67.A 68.A 69.C 70.A
71.C 72.C 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.C 80.B

Hóa Học – mã đề 213

41.C 42.D 43.C 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.B
51.B 52.C 53.C 54.D 55.A 56.D 57.A 58.B 59.D 60.C
61.A 62.A 63.B 64.C 65.C 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.C 72.A 73.D 74.D 75.D 76.A 77.A 78.B 79.D 80.B

Hóa Học – mã đề 214

41.A 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.D 48.B 49.C 50.C
51.A 52.B 53.B 54.A 55.C 56.D 57.D 58.B 59.A 60.C
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.A 67.B 68.C 69.D 70.C
71.A 72.C 73.C 74.C 75.A 76.A 77.C 78.D 79.A 80.D

Hóa Học – mã đề 215

41.A 42.D 43.C 44.D 45.A 46.C 47.B 48.A 49.D 50.B
51.A 52.C 53.A 54.B 55.B 56.B 57.C 58.D 59.C 60.D
61.C 62.B 63.B 64.A 65.C 66.D 67.D 68.D 69.B 70.C
71.C 72.A 73.A 74.B 75.A 76.A 77.B 78.B 79.B 80.C

Hóa Học – mã đề 216

41.C 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.A 54.D 55.A 56.B 57.A 58.B 59.D 60.D
61.B 62.D 63.D 64.B 65.C 66.A 67.B 68.C 69.C 70.C
71.D 72.A 73.A 74.C 75.D 76.D 77.B 78.C 79.C 80.B

Hóa Học – mã đề 217

41.C 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.B 48.D 49.B 50.C
51.D 52.C 53.B 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.B 60.B
61.C 62.D 63.C 64.A 65.A 66.C 67.A 68.B 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.D 75.B 76.A 77.D 78.A 79.C 80.C
 

Hóa Học – mã đề 218

41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.C 47.A 48.D 49.D 50.A
51.B 52.C 53.A 54.D 55.D 56.C 57.B 58.B 59.B 60.C
61.A 62.B 63.D 64.C 65.A 66.B 67.D 68.A 69.D 70.A
71.B 72.A 73.A 74.A 75.B 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Hóa Học – mã đề 219

41.D 42.C 43.C 44.B 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.C 52.D 53.B 54.A 55.B 56.A 57.C 58.D 59.A 60.C
61.D 62.B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.D 72.D 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.D 79.B 80.C

Hóa Học – mã đề 220

41.C 42.C 43.A 44.A 45.B 46.B 47.C 48.D 49.A 50.B
51.A 52.A 53.C 54.A 55.B 56.A 57.D 58.B 59.D 60.A
61.B 62.B 63.D 64.B 65.B 66.D 67.D 68.D 69.B 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.D 76.D 77.A 78.D 79.B 80.B
 

Hóa Học – mã đề 221

41.D 42.B 43.C 44.C 45.D 46.B 47.B 48.A 49.D 50.C
51.B 52.D 53.A 54.D 55.D 56.C 57.D 58.B 59.C 60.A
61.C 62.A 63.B 64.C 65.A 66.B 67.B 68.D 69.C 70.C
71.D 72.A 73.D 74.B 75.B 76.C 77.A 78.A 79.D 80.C
 

Hóa Học – mã đề 222

41.A 42.B 43.C 44.D 45.A 46.A 47.B 48.B 49.C 50.B
51.B 52.B 53.A 54.D 55.D 56.D 57.B 58.B 59.A 60.C
61.C 62.D 63.A 64.A 65.A 66.D 67.D 68.C 69.C 70.D
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.C 77.B 78.D 79.B 80.C

Hóa Học – mã đề 223

41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.A 49.B 50.A
51.A 52.D 53.C 54.B 55.A 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62.C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.C 69.A 70.B
71.D 72.C 73.D 74.B 75.D 76.D 77.D 78.A 79.A 80.D

Hóa Học – mã đề 224

41.D 42.A 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.A 49.B 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.B 56.A 57.C 58.C 59.B 60.C
61.B 62.A 63.B 64.B 65.A 66.B 67.A 68.A 69.B 70.C
71.B 72.C 73.B 74.C 75.A 76.A 77.B 78.C 79.C 80.A

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha